sqlschool.gr logo

articles

Articles of SQLschool.gr Team

Using Window Functions in SQL Server 2012

Antonios Chatzipavlis
Monday 21 May 2012

Εισαγωγή

Πάρα πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν μπει στον SQL Server 2012. Όπως έχω πει και σε προηγούμενα post αλλά και στην πρόσφατη παρουσίαση μου στο 39o Autoexec event κάποια είναι δημοφιλή και ακούγονται συχνά όπως τα AlwaysOn Availability Groups, Auditing Enhancements, Security Enhancements κλπ. Δικαίως και είναι δημοφιλή. Υπάρχουν όμως τόσα άλλα που δεν ακούγονται, κακώς κατά την γνώμη μου. Σε μερικά μάλιστα δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή.

Ομολογώ ότι και εγώ σε κάποια δεν είχα δώσει και τόσο μεγάλη σημασία μέχρι που δύο γεγονότα ήρθαν να με κάνουν να ασχοληθώ μαζί τους σε βάθος. Το ένα ήταν είναι η ενασχόληση μου με το νέο σεμινάριο που υπάρχει για την T-SQL στον SQL Server 2012 με τίτλο «Querying SQL Server 2012» και κωδικό 10774 το οποίο πρόσφατα είχα την δυνατότητα να διδάξω, και το άλλο ότι αγόρασα το νέο βιβλίο του Itzik Ben-Gan με τίτλο «Microsoft SQL Server 2012 High-Performance T-SQL Using Window Functions».

Microsoft SQL Server 2012 High-Performance T-SQL Using Window Functions, The Book.

Το δεύτερο ήταν αυτό που με έβαλε για τα καλά μέσα στο παιχνίδι να ασχοληθώ με το θέμα που θα σας παρουσιάσω στο post αυτό. Ποτέ μέχρι τώρα όσο και αν με έχουν πιέσει δεν έχω πει κάτι για κάποιο βιβλίο καθώς πιστεύω ότι το βιβλίο είναι καθαρά προσωπική εκτίμηση για το αν είναι καλό ή όχι. Είναι όμως η πρώτη φορά που θα παραβιάσω την αρχή μου αυτή και θα το προτείνω καθώς είναι ίσως το μοναδικό που διαπραγματεύεται άριστα κατά την γνώμη μου το θέμα. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει τα λεφτά του μέχρι την τελευταία του σελίδα. Είναι ένα μικρό σε όγκο βιβλίο αλλά τόσο αναλυτικό και το κάθε κεφάλαιο του (πέντε συνολικά) είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Είναι από τα βιβλία τα οποία στο τέλος σου αφήνουν την γεύση που θέλεις να έχει από κάθε βιβλίο και δεν είναι άλλη από αυτή του ότι έχω μάθει πολλά από αυτό. Σε αυτό ο Itzik έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην περιγραφή των window functions, που σημειωτέον είναι ANSI & ISO SQL και στο οποίο ο συγγραφέας εξηγεί πως ο SQL Server 2012 υλοποιεί τα περισσότερα από όσα λέει το ANSI και το ISO.

Τι είναι όμως τα SQL Window functions;

Με αφορμή τα παραπάνω σε αυτό το post θέλω να σας δείξω μερικές χρήσεις των SQL Window Functions καθώς η άποψη μου είναι πλέον ότι κάθε db developer θα πρέπει να γνωρίζει. Ξεκινώντας θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτά. Θα δανειστώ την πρώτη παράγραφο που έχει γράψει ο Itzik στο βιβλίο του στο πρώτο κεφάλαιο αυτού

«Window functions are functions applied to sets of rows defined by a clause called OVER. They are used mainly for analytical purposes allowing you to calculate running totals, calculate moving averages, identify gaps and islands in your data, and perform many other computations. These functions are based on an amazingly profound concept in standard SQL (which is both an ISO and ANSI standard)—the concept of windowing. The idea behind this concept is to allow you to apply various calculations to a set, or window, of rows and return a single value. Window functions can help to solve a wide variety of querying tasks by helping you express set calculations more easily, intuitively, and efficiently than ever before.»

Καλύτερα δεν θα μπορούσε να αποδοθεί το τι αυτά είναι, καθώς είναι μια έννοια η οποία τουλάχιστον στην αρχή είναι δύσκολο κάποιος να την καταλάβει και αυτό διότι είναι κάτι το οποίο απαιτεί να έχει καταλάβει κανείς το πώς εκτελείται λογικά ένα query όπου σε κάθε βήμα του υπάρχει ένα virtual table. Πρέπει να καταλάβει το σημείο που αυτά εφαρμόζονται και ίσως είναι το δυσκολότερο σημείο για την κατανόηση τους. Ακόμα ένα δύσκολο σημείο είναι να καταλάβει κανείς το γεγονός ότι στα δεδομένα αυτά εφαρμόζεται κάποιο είδος φίλτρου το οποίο μου δημιουργεί ένα παράθυρο στο οποίο έχω τα δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν το input για την εφαρμογή των window functions.

Πότε εφαρμόζονται στην λογική εκτέλεση ενός query;

Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες καθώς ο σκοπός μου δεν είναι να αντιγράψω το βιβλίο όμως για την ευκολία στην συνέχεια της ανάγνωσης του συγκεκριμένου post θα εξηγήσω σύντομα και απλά τις παραπάνω προτάσεις.

Όπως έχω αναφέρει σε παλαιότερα post μου η λογική σειρά εκτέλεσης ενός query είναι

 1. FROM
 2. WHERE
 3. GROUP BY
 4. HAVING
 5. SELECT
  • a. SQL Window function expression evaluation
  • b. Remove Duplicates
 6. ORDER BY
 7. OFFSET-FETCH/TOP

Από το παραπάνω είναι πλέον σαφές ότι τα SQL Window functions εφαρμόζονται μετά το SELECT και πριν την απόρριψη των διπλοεγγραφών στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο DISTINCT και αυτό είναι το αρχικό μας παράθυρο πάνω στο οποίο αυτές (οι functions) θα εφαρμοστούν αν και μπορούμε να έχουμε περιορισμούς εν είδη φίλτρου εφόσον σε αυτές έχουμε βάλει κάποιο ORDER BY ή PARTITION.

Η Σύνταξη τους

Η γενικότερη μορφή της σύνταξης τους είναι

Function(<arguments>) OVER ( [window partition clause] [window order clause [window frame clause]] )

Όπου με το partitioning clause έχουμε την δυνατότητα να επιβάλουμε ένα είδος restriction σε αυτές τις γραμμές που έχουν τις ίδιες τιμές με την τρέχουσα γραμμή και αναφέρονται στα partition argumenents. Με το order clause έχουμε την δυνατότητα να επιβάλουμε ένα είδος framing με το οποίο ορίζουμε το κατώτερο και το ανώτερο όριο μέσα σε ένα partition με σκοπό μόνο αυτές οι γραμμές που είναι μέσα σε αυτό να φιλτραριστούν.

Από την σύνταξη μέσα στο window order clause έχουμε το window frame clause το οποίο αναλύεται περαιτέρω ως

<window frame units> <window frame extents> [<window frame exclusion>]

Το window frame exclusion δεν είναι ακόμα υλοποιημένο στον SQL Server 2012, τα άλλα δύο όμως είναι αλλά και πάλι όχι σε όλη τους την γκάμα δυνατοτήτων τους όπως αυτή ορίζεται από το πρότυπο.

Ειδικότερα για τα window frame units και window frame extents η υλοποίηση τους γίνεται με την χρήση των ROWS ή RANGE. Για την πρώτη υπάρχει πλήρης υλοποίηση αλλά για την RANGE δεν υπάρχει πλήρης υλοποίηση από τον SQL Server 2012.

Σε αυτές υπάρχουν τα UNBOUNDED PRECEDING/FOLLOWING, <n> PERCENDING, <n> FOLLOWING, CURRENT ROW.

Με τα παραδείγματα που ακολουθούν θα γίνουν αυτά κατανοητά. Αλλά θα τονίσω για ακόμα μια φορά ότι υπάρχει το βιβλίο!. Τα λέει όλα αναλυτικά.

Παραδείγματα

Δεν θα σας κουράσω με πολλά αλλά με μερικά δυνατά παραδείγματα τα οποία θα σας γλυκάνουν για να ασχοληθείτε με αυτές όπως εγώ όπου έχω πάθει υστερία μαζί τους.

Για πρώτο παράδειγμα θα ξεκινήσω με αυτό που αρκετές φορές ζητάτε ειδικά σε οικονομικού χαρακτήρα εφαρμογές και δεν είναι άλλο από το running total ή αλλιώς προοδευτικό σύνολο. Πριν την έλευση των window functions για να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το κάνει μ είτε με κάποιο self join ή με sub-query. Για να πάρετε μια ιδέα να μερικά παραδείγματα

Τώρα όμως τα πράγματα γίνονται καλύτερα, απλούστερα και με καλύτερή επίδοση. Για το παράδειγμα μας θα χρησιμοποιήσω τις παραγγελίες από την Northwind database, και για λόγους απλότητας θα φτιάξω ένα view ώστε να εστιαστεί η προσοχή σε αυτό που θέλω να δείξω και να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο το query. Ο κώδικας για την δημιουργία του view αυτού είναι:

 

create view dbo.OrdersView 
as 
  select o.Orderid,o.orderdate,o.CustomerID, 
      sum(od.quantity*od.unitprice) OrderTotal 
  from Orders o 
  inner join [Order Details] od on o.OrderID=od.OrderID 
  group by o.OrderID,o.orderdate,o.CustomerID; 
go 

Το αποτέλεσμα του είναι

Orderid   orderdate        CustomerID OrderTotal
----------- ----------------------- ---------- ---------------------
10248    1996-07-04 00:00:00.000 VINET   440,00
10249    1996-07-05 00:00:00.000 TOMSP   1863,40
10250    1996-07-08 00:00:00.000 HANAR   1813,00
10251    1996-07-08 00:00:00.000 VICTE   670,80
10252    1996-07-09 00:00:00.000 SUPRD   3730,00
10253    1996-07-10 00:00:00.000 HANAR   1444,80
10254    1996-07-11 00:00:00.000 CHOPS   625,20
10255    1996-07-12 00:00:00.000 RICSU   2490,50
10256    1996-07-15 00:00:00.000 WELLI   517,80
10257    1996-07-16 00:00:00.000 HILAA   1119,90

Αν μας ζητούσαν να έχω running total για όλες τις παραγγελιές το query μας θα ήταν

select OrderID,orderdate,customerid,ordertotal, 
  sum(OrderTotal) over( order by orderid 
        rows between unbounded preceding 
        and current row) as RunningTotal 
from OrdersView; 

και το αποτέλεσμα του

OrderID   orderdate        customerid ordertotal      RunningTotal
----------- ----------------------- ---------- --------------------- ---------------------
10248    1996-07-04 00:00:00.000 VINET   440,00        440,00
10249    1996-07-05 00:00:00.000 TOMSP   1863,40        2303,40
10250    1996-07-08 00:00:00.000 HANAR   1813,00        4116,40
10251    1996-07-08 00:00:00.000 VICTE   670,80        4787,20
10252    1996-07-09 00:00:00.000 SUPRD   3730,00        8517,20
10253    1996-07-10 00:00:00.000 HANAR   1444,80        9962,00
10254    1996-07-11 00:00:00.000 CHOPS   625,20        10587,20
10255    1996-07-12 00:00:00.000 RICSU   2490,50        13077,70
10256    1996-07-15 00:00:00.000 WELLI   517,80        13595,50
10257    1996-07-16 00:00:00.000 HILAA   1119,90        14715,40
10258    1996-07-17 00:00:00.000 ERNSH   2018,60        16734,00

Να εξηγήσω όμως λίγο τι έχει γραφτεί ώστε να βγει το running total. Στην ουσία ζητάμε στο σύνολο του ordertotal το οποίο όμως να είναι βασισμένο για την τρέχουσα εγγραφή στο παράθυρο με βάση το orderid και για τις γραμμές σε αυτό που είναι από την αρχή (rows between unbounded preceding) και την τρέχουσα γραμμή (and current row)

Αν το αφεντικό δεν ήταν ικανοποιημένο με αυτό και ήθελε να έρχονται οι παραγγελίες με ανά πελάτη και ημερομηνία και με την αλλαγή του πελάτη να ξαναρχίζει από την αρχή το running total τότε απλά το query μας θα γίνονταν όπως παρακάτω

select OrderID,orderdate,customerid,ordertotal, 
  sum(OrderTotal) 
    over(partition by customerid 
    order by orderdate 
    rows between unbounded preceding 
    and current row) as RunningTotal 
from OrdersView; 

και το αποτέλεσμα του θα είναι

OrderID   orderdate        customerid ordertotal      RunningTotal
----------- ----------------------- ---------- --------------------- ---------------------
10643    1997-08-25 00:00:00.000 ALFKI   1086,00        1086,00
10692    1997-10-03 00:00:00.000 ALFKI   878,00        1964,00
10702    1997-10-13 00:00:00.000 ALFKI   330,00        2294,00
10835    1998-01-15 00:00:00.000 ALFKI   851,00        3145,00
10952    1998-03-16 00:00:00.000 ALFKI   491,20        3636,20
11011    1998-04-09 00:00:00.000 ALFKI   960,00        4596,20
10308    1996-09-18 00:00:00.000 ANATR   88,80         88,80
10625    1997-08-08 00:00:00.000 ANATR   479,75        568,55
10759    1997-11-28 00:00:00.000 ANATR   320,00        888,55
10926    1998-03-04 00:00:00.000 ANATR   514,40        1402,95
10365    1996-11-27 00:00:00.000 ANTON   403,20        403,20
10507    1997-04-15 00:00:00.000 ANTON   881,25        1284,45
10535    1997-05-13 00:00:00.000 ANTON   2156,50        3440,95
10573    1997-06-19 00:00:00.000 ANTON   2082,00        5522,95
10677    1997-09-22 00:00:00.000 ANTON   956,90        6479,85
10682    1997-09-25 00:00:00.000 ANTON   375,50        6855,35
10856    1998-01-28 00:00:00.000 ANTON   660,00        7515,35

 

Αυτό που κάναμε εδώ ήταν απλά να προσθέσουμε ένα partition το οποίο λειτουργεί ως restriction που σημαίνει ότι το παράθυρο θα έχει μόνο τις εγγραφές που ο κωδικό πελάτη της τρέχουσας γραμμής ορίζει και οι οποίες θα είναι φιλτραρισμένες όπως και πριν.

Φανταστείτε τι παιχνίδι μπορείτε να κάνετε…

Για αυτό το λόγο θα σας πάω λίγο βαθύτερα με ένα λίγο πιο ανεβασμένο σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι στο παραπάνω το αφεντικό ζητάει σε κάθε γραμμή των δεδομένων όπως φαίνεται παραπάνω θέλει να υπάρχει το σύνολο της προηγούμενης παραγγελίας, της επόμενης και ο μέσος όρος των τριών (προηγούμενης, τρέχουσας και επόμενης και αυτό πάλι ανά πελάτη. Δεν θέλω να σκεφτώ τι έκανα για πάρω ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο παρελθόν τώρα όμως το query μου θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι

select OrderID,orderdate,customerid, 
  max(OrderTotal) 
    over(partition by customerid 
    order by orderdate 
    rows between 1 preceding 
    and 1 preceding) as PrevOrderTotal, 
  OrderTotal as CurrentOrderTotal, 
  max(OrderTotal) 
    over(partition by customerid 
    order by orderdate 
    rows between 1 following 
    and 1 following) as NextOrderTotal, 
  avg(OrderTotal) 
    over(partition by customerid 
    order by orderdate 
    rows between 1 preceding 
    and 1 following) as AgvOrderTotal 
from OrdersView; 
go 

και το αποτέλεσμα αυτής της εκτέλεσης

OrderID   orderdate customerid PrevOrderTotal    CurrentOrderTotal   NextOrderTotal    AgvOrderTotal
----------- ---------- ---------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
10643    25/08/1997 ALFKI   NULL         1086,00        878,00        982,00
10692    03/10/1997 ALFKI   1086,00        878,00        330,00        764,6666
10702    13/10/1997 ALFKI   878,00        330,00        851,00        686,3333
10835    15/01/1998 ALFKI   330,00        851,00        491,20        557,40
10952    16/03/1998 ALFKI   851,00        491,20        960,00        767,40
11011    09/04/1998 ALFKI   491,20        960,00        NULL         725,60
10308    18/09/1996 ANATR   NULL         88,80         479,75        284,275
10625    08/08/1997 ANATR   88,80         479,75        320,00        296,1833
10759    28/11/1997 ANATR   479,75        320,00        514,40        438,05
10926    04/03/1998 ANATR   320,00        514,40        NULL         417,20
10365    27/11/1996 ANTON   NULL         403,20        881,25        642,225
10507    15/04/1997 ANTON   403,20        881,25        2156,50        1146,9833
10535    13/05/1997 ANTON   881,25        2156,50        2082,00        1706,5833
10573    19/06/1997 ANTON   2156,50        2082,00        956,90        1731,80
10677    22/09/1997 ANTON   2082,00        956,90        375,50        1138,1333
10682    25/09/1997 ANTON   956,90        375,50        660,00        664,1333
10856    28/01/1998 ANTON   375,50        660,00        NULL         517,75
10355    15/11/1996 AROUT   NULL         480,00        899,00        689,50
10383    16/12/1996 AROUT   480,00        899,00        453,00        610,6666
10453    21/02/1997 AROUT   899,00        453,00        2142,90        1164,9666
10558    04/06/1997 AROUT   453,00        2142,90        1704,00        1433,30

Μην μου πείτε ότι δεν είναι ωραίο;

Από performance πάλι είναι αρκετά καλύτερο από άλλες πιθανές υλοποιήσεις.

Επίλογος

Θα μπορούσα να γράψω πολλά ακόμα παραδείγματα όμως νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω εδώ καθώς δεν θα ήταν δίκαιο για το βιβλίο και του δουλειά του Itzik να αναφέρω περισσότερα, εκτός από το να πω ακόμα μια φορά ότι η αγορά του βιβλίου αυτού αξίζει τα λεφτά του.

Antonios Chatzipavlis

Antonios Chatzipavlis

Antonios is a Data Solutions Consultant and Trainer. He has been working in IT since 1988. In his career, he has worked as senior developer, IT Manager, Solutions Architect and IT Consultant. Since 1995 he has been devoted on new technologies and software development tools, mainly by Microsoft, either by training company staff and colleagues or assisting them in design, development and implementation as a consultant or chief developer. He has focused in Databases and Data Science since 1995. He specialized in Microsoft SQL Server since version 6.0 in areas like SQL Server Internals, Database Design and Development, Business Intelligence and in 2010 he has started working with Azure Data Platform, NoSQL databases, Big Data Technologies and Machine Learning. He is an active member of many IT communities in Greece, answering colleagues' questions and writing articles in his web site. He is the owner of SQLschool.gr which is a community portal with a lot of information about Microsoft SQL Server. He has been a Microsoft Certified Trainer (MCT) since 2000. Microsoft honored him as MVP on Data Platform due to his activities in SQL Server since 2010. He holds a large number of Microsoft Certifications and Microsoft SQL Server Certifications since version 6.5.

Tip

What's New in SQL Server 2022 - Episodes

More Tips...

Become a member

If you want to receive updates from us become a member to our community.

Connect

Explore

Learn


sqlschool.gr © 2010-2024 All rights reserved

This site uses cookies for operational and analytics purposes only. By continuing to browse this site, you agree to their use.