Κατεβάστε το τελευταίο update των SSDT μαζί με το DTAF.

SSDT for Visual Studio 2012: http://msdn.microsoft.com/en-us/jj650015

SSDT for Visual Studio 2010: http://msdn.microsoft.com/en-us/jj650014

Στην έκδοση αυτή υπάρχουν αρκέτες νέες προσθήκες και μερικές διορθώσεις προβλημάτων.

Updated Data-Tier Application Framework

· Upgrade with dacpac fails when it tries to drop system partitions

· Public Model has no mapping for ScalarFunction and TableValuedFunction "Type" relationship

· Error building Database project with UDF aggregate

The DACFx standalone install is available here: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39976

Bug fixes to customer-reported issues

· Static Code Analysis Task doesn't honor the CmdLineInMemoryStorage property

· StackOverflowException and crash when programmatically opening a .SQL file

· "Warning as error" setting in code analysis overrides build settings

· Deployment messages not tracked during Publish operation